Vedtægter

 

Vedtægter for Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A

§ 1 Navn og hjemsted

1.1 Selskabets navn er Ærøskøbing Fjernvarme A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar).

1.2 Selskabets hjemsted er Ærøskøbing kommune.

 

§ 2 Formål og forsyningsområde

2.1 Selskabets hovedformål er at etablere fjernvarmeanlæg samt at distribuere fjernvarme i Ærøskøbing.

2.2 Selskabet kan forestå tekniske og administrative opgaver for andre forsyningsvirksomheder.

2.3 Selskabets forsyningsområde fastsættes til enhver tid af selskabets bestyrelse under hensyntagen til den til

enhver tid gældende lovgivning som til såvel tekniske som økonomiske forhold.

 

§ 3 Andelshavere/varmeaftagere

3.1 Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person, såfremt denne er:

1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom.

2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har selvstændig hovedmåler tilhørende selskabet.

3. Ejer af bygning på lejet grund.

4. En ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den

selvstændige direkte tilslutning til selskabets ledningsnet med hovedmåler tilhørende selskabet.

3.2 Enhver, der opfylder de i 3.1 anførte betingelser, og hvis ejendom ligger indenfor· forsyningsområdet, er

berettiget til at blive optaget som andelshaver, såfremt den pågældende ejendom kan forsynes med fjernvarme.

3.3 Levering kan endvidere ske til varmeaftagere, hvorved forstås enhver der via en· andelshaver forsynes med

varme. Dette kan f.eks. være det enkelte medlem af en andelsboligforening eller ejerlejlighedsforening, lejere i

fjernvarmeforsynede ejendomme, forpagtere etc.

3.4 Levering til ikke andelshavere og eventuelle varmeaftagere sker på leveringsvilkår,

der svarer til de for andelshavere gældende.

3.5 Andelshavere, varmeaftagere og ikke andelshavere skal respektere selskabets

gældende vedtægter samt de øvrige udleverede vilkår for levering af fjernvarme, der

måtte være gældende for selskabet, herunder f.eks. tarifblade og de af selskabets

bestyrelse udarbejdede almindelige leveringsbestemmelser samt tekniske

leveringsbestemmelser.

3.6 Når særlige forhold gør sig gældende, f.eks. med hensyn til bygningskarakter og· ·varmebehov, kan bestyrelsen

indgå særaftaler med hensyn til tilslutning og varmelevering.

§ 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar

4.1 I forhold til tredjemand hæfter den enkelte andelshaver for selskabets forpligtelser alene med den

andelshaveren pålignede tilslutningsafgift. Herudover hæfter andelshaveren ikke personligt.

4.2 Selskabets bestyrelse udarbejder tarifferne under hensyntagen til Gas- og Varmeprisudvalgets retningslinier

om kostægte tariffastsættelse.

§ 5 Udtrædelsesvilkår

5.1 Andelshaveres udtrædelse af selskabet kan finde sted med 18. måneders skriftlig varsel til et regnskabsårs

udløb.

Udtrædelse er dog til enhver tid begrænset af lovgivningen og offentlige myndigheders beslutninger.

5.2 På udtrædelsestidspunktet forpligter andelshaveren sig til at betale:

a. Afgifter i henhold til årsopgørelse.

b. Eventuelt skyldige afgifter.

c. Et beløb til dækning af udgifter ved afbrydelse af stikledningen ved fordelingsledningen, nedtagning af måler

og andet tilhørende selskabet.

d. Selskabets omkostninger ved eventuel fjernelse af de i selskabet tilhørende ledninger på den udtrædendes

ejendom i det omfang sådanne ledninger alene vedrører den udtrædendes varmeforsyning.

Hvis det ikke er muligt at overdrage den ledigblevne kapacitet til nye andelshavere, kan endvidere opkræves:

e. Andel af anlæg og renoveringsudgifter, der er godkendt af generalforsamlingen - tidligere end 2-årsdagen for

udtrædelsestidspunktet og hvorpå selskabet foretager afskrivninger. Beløbet beregnes som den udtrædendes

andel af selskabets samlede anlægsudgifter på opsigelsestidspunktet med fradrag af de afskrivninger, der har

været indregnet i priserne.

Den udtrædendes andel af selskabets ovennævnte anlægsudgifter med fradrag af foretagne afskrivninger

beregnes på grundlag af den udtrædende andelshavers andel af selskabets samlede registrerede

tilslutningsværdi (afgiftspligtige areal, rumfang, hedeflade etc.) i regnskabsåret inden opsigelsen.

5.3 En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen andel af selskabets formue.

5.4 Hvis leveringsforholdet ophører, har selskabet efter nærmere aftale ret til at lade ledningsnettet blive liggende

og har fortsat adgang til drift, eftersyn og reparation af dette. Såfremt lednings- nettets forbliven medfører

væsentlige og omfattende hindringer for rummenes eller grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås

aftale, kan selskabet anvende ekspropriationsreglerne i varmeforsyningsloven.

§ 6 Generalforsamling

6.1 Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed.

6.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i september/oktober måned.

6.3 Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højest 4 ugers varsel ved annonce i mindst et

lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

6.4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning for det forløbne regnskabsår.

3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.

5. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt.

6.5 På generalforsamlinger har hver andelshaver eller dennes ægtefælle én stemme for hver ejendom, herunder

ejerlejlighed, der opfylder betingelserne i § 3, stk. 1-2. Ingen andelshaver kan dog afgive mere end 10

stemmer.

For udlejningsejendomme, andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger og boligselskaber udøves

stemmeretten af andelshaveren, med mindre denne vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne.

Såfremt andelshaveren vælger at delegere stemmeretten til varmeaftagerne, er disse berettiget til at afgive en

stemme pr. registreret bolig/lejemål, såfremt selskabet senest 8 dage før generalforsamlingen modtager en

opdateret navnefortegnelse fra andelshaveren over de registrerede bolig- er/lejemål.

6.6 Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan afgive mere end 2 stemmer yderligere ved

fuldmagt.

6.7 Det er en forudsætning for stemmeudøvelse, at andelshaveren/varmeaftageren på 8. dagen før

generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet med rette er overgivet til inkasso, og

der ikke er begrundet tvivl om værkets krav på betaling.

6.8 Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal.

6.9 Vedtægtsændringer kan kun besluttes af andelshavere.

Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets andelshavere er repræsenteret på

generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af andels- haverne afgivne

stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af

andelshaverne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede

andelshavere, indkalder bestyrelsen inden 8 dage til en ny generalforsamling. Denne generalforsamling skal

afholdes senest 4 uger efter datoen for første generalforsamling og forslag kan da vedtages alene med simpel

stemmeflerhed af andelshaverne, uden hensyn til repræsenterede antal andelshavere.

6.10 Vedtægtsændringer skal, så længe kommunen har stillet garanti for selskabets gæld, godkendes af

kommunalbestyrelsen.

6.11 Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i selskabets vedtægter, som er

nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges.

Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling redegøre for sådanne æn- dringer.

6.12 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde inden

udgangen af juli måned. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge om fremkomne forslag er i overensstemmelse

med gældende lovgivning.

6.13 Det reviderede årsregnskab samt eventuelle forslag skal være fremlagt på selskabets kontor senest 8 dage før

generalforsamlingen.

6.14 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/3 af

andelshaverne skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær

generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom.

§ 7 Bestyrelse

7.1 Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være andelshavere.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges.

I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer.

Kommunalbestyrelsen kan udpege 1 bestyrelsesmedlem, såfremt kommunen har ydet kommune- garanti for

selskabets lån.

Det af kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlem kan når som helst udskiftes af kommunalbestyrelsen.

7.2 På hver generalforsamling vælges 2 suppleanter for 1 år ad gangen

Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. hvis et bestyrelses- medlem mister

sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i stedet for det afgående medlem, indtil førstkommende

ordinære generalforsamling uanset bestemmelsen i § 7.1.

Suppleanterne indtræder i den rækkefølge, i hvilken de er valgt.

7.3 Valgbar som generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver/var- meaftager,

som har stemmeret, og enhver person, som er tilknyttet selskaber, institutioner eller lignende, som er

andelshavere/varmeaftagere og har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om

valgbarhed.

§ 8 Selskabets ledelse

8.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fast- sætter selv sin

forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens

beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

8.3 Referat fra bestyrelsesmøder indføres i selskabets protokol, der føres som en beslutningsprotokol.

8.4 Bestyrelsen antager og afskediger daglig leder og andet overordnet personale og træffer aftaler om

ansættelsesforhold m.v.

8.5 Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt

foretage enhver anden forretning og disposition vedrørende selskabet.

8.6 Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg blandt bestyrelsen, som fungerer i henhold til en

forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget.

8.7 Selskabet tegnes af forretningsudvalget eller i mangel heraf 3 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være

formanden.

8.8 Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv.

§ 9 Regnskab og revision

9.1 Selskabets regnskabsår er fra 1. juni til 31. maj. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens

bestemmelser og god regnskabsskik.

9.2 Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor

§ 10 Selskabets opløsning

10.1 Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlingen efter reglerne om

vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.

10.2 Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor beslutningen tages, vælges en eller flere

likvidatorer til at forestå opløsningen.

10.3 Eventuelt overskud ved opløsningen skal fordeles mellem andelshaverne i forhold til andels- havernes andele

af selskabets forbrugsuafhængige omkostninger i det sidste regnskabsår. Ingen andelshaver kan få udbetalt et

større beløb end den pågældendes indskudskapital.

Eventuelt overskud herefter anvendes til almennyttige formål efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på ordinær generalforsamling 26. september 1996 og ekstraordinær general- forsamling 1. november

1996.

 

Bestyrelsen:

Niels Sindal

Knud Erik Knudsen

Sven-Erik Eriksen

Peter Schmidt

Peter Svinding

COPYRIGHT © i2iMedia | ALL RIGHTS RESERVED